Vozila in delovni stroji

Zgodnje odkrivanje požara

Običajno se sistem za avtomatsko zaznavanje požara vgrajuje zaradi predpisov. Vendar se je potrebno zavedati, da je vgradnja sistema mnogokrat tudi ekonomsko upravičena. Ali ste kdaj poskušali oceniti posledice, ki bi vam jih povzročil požar brez protipožarnega sistema? S povečanjem investicij v protipožarno preventivo neposredno zmanjšujemo škodo, ki bi nastala zaradi požara, saj ga zaznamo pravočasno.

Pri načrtovanju sistema se moramo vedno vprašati kaj je naš osnovni namen.


Načrtovanje sistema prilagajamo njegovi prioritetni nalogi, ki je lahko:

 • zaščita ljudi ( npr. Bolnišnice )
 • zaščita objektov in zgradb
 • zaščita posameznih strojev in delov opreme
 • preprečevanje prekinitve proizvodnih procesov
 • preprečevanje širjenja požara v druge prostore
 • intervencijski klic gasilcev
 • sprožitev avtomatičnega sistema gašenja

Na podlagi določitve prioritetnih nalog sistema, analize optimalne investicije in lastnosti objekta lahko izberemo primerno konfiguracijo in elemente sistema za avtomatsko zaznavanje požara. V osnovi vsak sistem sestavljajo centrala, detektorji in vhodno-izhodni elementi. Detektorji so elementi, ki so sposobni zaznati prisotnost dima oz. ognja.

 

Centrala

Centrala komunicira z vsemi detektorji in zaznava alarme. Hkrati nadzira celoten sistem in opozarja na morebitne napake. S pomočjo programske opreme upravlja in krmili naslovljive izhodne elemente. Izhodni elementi pa prožijo druge protipožarne postopke kot so:

 • sprožitev zvočnih in svetlobnih alarmov
 • izklop klimatskih elementov
 • zaporo požarnih vrat
 • spust dvigal
 • intervencijski klic gasilcev
 • gašenje
 • avdio evakuacijo

Pri načrtovanju sistema ne smemo pozabiti na morebitne kasnejše dogradnje požarnega sistema.

V ponudbi imamo več central, ki omogočajo konfiguracijo različno velikih sistemov. Vsaka centrala potrebuje tudi komandno ploščo ( nekatere so z njo že opremljene). Nekateri modeli omogočajo prikaz tudi preko interneta, tako lahko sistem nadziramo na daljavo.

 

Varnostna razsvetljava - Javljalniki

Zanesljivot detektorjev je ena od osnovnih zahtev, da bo protipožarni sistem sploh pravilno deloval.

Kot smo žfe opozorili, je pri izbiri primernega detektorja ključen primarni namen sistema. če čelimo zaščititi zelo občutljive naprave oz. prostore ( npr. računalniške sobe, telekomunikacijski centri, bančni računalniški centri ), moramo izbrati detektorje, ko omogočajo zelo zgodnje zaznavanje počara.

Primer takšnega detektorja je vzorčni odsesevalni detektor dima. Gre za visoko tehnološko zahteven detektor, ki s pomočjo laserja in ventilacijskim cevnim sistemom zazna če pregretje upora na tiskanem vezju računalnika.

 

Glavne skupine detektorjev, ki jih v sisteme vgrajujemo so:

 • ročni javljalnik počara
 • optični detektor dima ( najbolj razširjen detektor )
 • linearni detektor dima ( primeren za visoke prostore, za strop z globokimi traverzami, dolge razdalje)
 • detektor ognja ( primeren za uporabo pri prisotnosti hitro vnetljivih izdelkov, v visokih prostorih, v prostorih, kjer obstaja močnost hitrega širjenja ognja)
 • temperaturni detektor ( primeren za prostore, kjer so višje temperature oz. kjer temperatura hitro narašča, kuhinje, delavnice)
 • vzorčni odsesevalni detektor dima ( zgodnje zaznavanje: kadar je pomembno , da se delovni proces ne ustavi, visoki stroški povezani s prepoznim reagiranjem ali procesom gašenjea ( uničenje opreme ), dodaten zahtevan čas zaradi daljše evakuacije, omejen dostop za vzdrčevanje)
 • dektor za prostore kjer obstaja močnost eksplozije ( Ex izvedbe )
 • radijski detektorji dima ( kadar se čelimo ali moramo izogniti napeljevanju novih kablov )
 • Posebni detektorji, ki so namenjeni specialnim rešitvam

 

Vhodno - izhodne enote

Vhodni elementi so namenjeni priključevanju naprav in elementov, ki jih v zanko ni močno priključiti direktno. Na njih je močno priključiti tudi izdelke drugih blagovnih znamk ( npr. posodabljanje ali širjenje sistema ). Izhodni elementi pa omogočajo priključitev naprav, ki jih sistem za avtomatsko zaznavo počara lahko sam krmili in proči ( zvočni alarmi, izklop naprav, gašenje, evakuacija,...).

 

 

česa ne smemo pozabiti

Glavni namen sistema za avtomatsko zaznavo počara je dovolj zgodnje odkritje prisotnosti dima oz. ognja. To pa še zdaleč ni vse. Sistem mora delovati učinkovito:

 • pročenje lačnih alarmov lahko povzroča nepotrebne stroške ali celo reakcijo odgovorne osebe "saj ni nič!"
 • morebitne napake in poškodbe mora sistem zaznati in na njih opozoriti
 • dodatno napajanje ( akumulatorji ) mora zagotavljati napajanje sistema kljub morebitnemu izpadu električnega omrečja
 • med vzdrčevanjem in testiranji mora sistem še vedno delovati in ločiti testne alarme od pravih

Ne smemo pa pozabiti na bodoče posodobitve in razširitve sistema. V prihodnosti lahko pričakujemo vedno bolj stroge predpise o protipočarnih sistemih, ki se bodo iz zaznave počara širile še v gašenje in evakuacijo.Požarni sistemi d.o.o., Novorogoška ulica 17, 2204 Miklavž na Dravskem polju, Tel.: 02 / 6291148, Fax.: 02 / 6296149

Vseh obiskovalcev: 69624 | Ogledov danes : 121 |